24 Haziran 2018
 • BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • Isparta 19 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 20 °C
 • İzmir 27 °C

1.5 yıl üzerinde çalışıldı yerel katılım çok yüksek

1.5 yıl üzerinde çalışıldı yerel katılım çok yüksek
Vali Vahdettin Özkan, Akdeniz'de yayınlanan yazı dizisinde Doç. Dr. Erkan Polat'ın Çevre Düzeni Planı'na ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.

Vali Vahdettin Özkan, Akdeniz Okuyucu Temsilcisi (Ombudsman) Atilla Kurtul'un Doç. Dr. Erkan Polat ile yaptığı röportaj kapsamında 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında yayınlanan Çevre Düzeni Planı'na ilişkin değerlendirmelerde eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu savundu. Planın kamuoyu haberdar edilmeden sessiz-sedasız yürürlüğe girmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Vali Özkan, "1.5 yıl üzerinde titizlikle çalışılmış ve yerel katılımı en yüksek seviyede tutulmuş bir plandır" dedi.

Vali Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlattığı rapor ile planla ilgili değerlendirmelerde bulundu, Doç. Dr. Erkan Polat'ın eleştirilerine şu cevabı verdi:

"Ön Değerlendirme: Çevre Düzeni Planı orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçektekiharitalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan Temel ve Genel Bir Düzenlemedir. Basında bahsedilen hususlar genel olarak Isparta adına Çevre Düzeni Planına katkı sağlamaktan ziyade mübalağa edilmiş, plan ile bir bütün olan plan hükümleri göz önüne alınmadan yapılmış bir eleştiri olarak görülmektedir.

 

*Eleştiri:Çevre düzeni planı bilmecesi başlıklı yazıda onaylandığından kamuoyunun dahi haberdar olmadığı ve sessizce yürürlüğe girdiği,

Yanıt:23.03.2015 tarihinde Bakanlığımız tarafından onaylanan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ilan edilmek üzere Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Plan paftaları Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemizde 02.04.2015 tarihinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmış olup ayrıca içerisinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünün de bulunduğuİlimiz bütünündeki tüm kurum ve kuruluşlara İl Müdürlüklerine, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Tüm Belediye Başkanlıklarına, Tüm Kaymakamlıklara, İl Basın Müdürlüğüne İl Dernekler Müdürlüğüne vs. 06.04.2015 tarih ve 2147 sayılı yazıile duyurulmuştur. Ayrıca yerel basında haberlere konu olmuştur.

 

*Eleştiri:Planda Dereboğazı ve Konya yolu ile ilgili olarak ek bir düzenleme olmadığı, Ispartaİl bütününde otoyolların, köy yollarının ve şehirler arası bağlantı yollarının güzergâhlarında bir değişiklik önerisi görülmediği, yeni çevre yolunun güzergâhının tartışmalı olduğu, iller arasındaki tüm yolların“birinci derece yol” olarak gösterildiği yolların kaç şeritli ve kaç metre genişlikte olduğunun gösterilmediği,

Yanıt:Planda 1. Derece, 2. Derece, 3. Derece yollar, köy yolları, Karayolları Genel Müdürlüğünün, İlgili Belediyelerin veri altyapısında yapılması planlanan yollar ile mevcut bağlantı yolları gösterilmektedir. Plan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Çevre düzeni Planı gösterim tekniğine uygun çizilmiştir.

 

*Eleştiri: Plana göre bazı ilçelerin belediyelikten çıktığı,

Yanıt: İlimiz kapsamında 12 adet ilçe bulunmakta olup tüm ilçeler planda görülmektedir. Çevre Düzeni Planı Kararları ile İlçelerin belediyelikten çıkarılması ve ya ilçe yapılması mümkün değildir. Mevzuatta da yeri yoktur.

 

*Eleştiri: Plana göre Isparta İçme ve kullanma suyunun ASAT’a bağlandığı,

Yanıt:Plan hükümlerinde Isparta İçme ve Kullanma suyunun ASAT’a bağlandığı ile ilgili plan hükmü yoktur.

*Eleştiri:Planda yeni konut gelişme alanlarının belirlenmediği,

Yanıt: Plan paftalarında görüleceği üzere sarı leke ile gösterilen alanlar kentsel gelişme alanlarıdır. Dolayısıyla kentsel gelişme alanı olarak ayrılan yerler açık ve net bir şekilde görülmektedir.

*Eleştiri:Plana Kentsel Dönüşüm yapılan alanların işlenmediği,

Yanıt:Çevre Düzeni Planında ve Çevre Düzeni yapım tekniğinde Kentsel Dönüşüm Yapılan Alan olarak bir gösterim mevcut değildir. Ayrıca ilimiz dâhilinde Kentsel Dönüşüm faaliyetleri bina bazında sürdürülmekte olup bölge ya da alan bazında kentsel dönüşüm faaliyeti yoktur. Kentsel Dönüşüm yapılan alan olmuş olsa dahi bu kentsel yerleşik alan olarak planda gözükecektir.

*Eleştiri:Çevre Yolunun Sav’ı ve Eğirdir Yolunu Bölmesi hedef gösterilerek Planda kırsalının ve köylerin yok sayıldığı,

Yanıt:Bahsedilen çevre yolu Sav Kasaba yerleşim alanının batısından geçecek şekilde planlandığı ve kuzeye doğru devam ederek oradan tekrar Isparta - Eğirdir yolunu kesecekşekilde devam ettiği görülmektedir. Bu kapsamda bir bölgeden yol geçmesi orada yer alan yerleşim alanlarının yok sayıldığı anlamına gelmediği gibi aksine orada rantı, arazi, arsa değerlerini ve ticari faaliyetleri artırıcı bir etmendir.

*Eleştiri:Köy sınırlarının plan işlenmediği, bir anlamda köylerin plan dışında tutulmasıdemek olduğu, Isparta’nın tarımsal gelişiminin desteklenmediği,

Yanıt: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde; Çevre düzeni planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda köy sınırlarının Çevre Düzeni Planında 1/100.000 ölçekte gösterimi zorunlu ve gerekli de değildir. Köy sınırlarının gösterilmemesinin köylerin plan dışında tutulmasıanlamına da gelmemektedir. Çevre Düzeni Planı Plan paftaları ve Plan Hükümleri ile bir bütündür. Plan hükümlerinde kırsal alanlar, orman alanları, tarım arazileri ile ilgili hükümler yer almaktadır.

*Eleştiri:Isparta’da kurulan TKDK il koordinatörlüğünün kurulduğu ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin verildiğinden bahisle planda tarımsal gelişim ve yatırımlara yönelik eleştiri,

Yanıt: Plan hükümlerinde “Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve bunların bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalıtarımsal faaliyetler kapsamında her tür gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağıentegre olmayan tarımsal amaçlı yatırımlarda (en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş50.000 adet kanatlı hayvancılık ve üzeri kapasiteli) yukarıda (fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazileri hariç) belirtilen yapılaşma Emsali (E) % 50 oranında arttırılabilir.” Hükmü ile destekleme projelerine verilen önem görülmektedir.

*Eleştiri:Planda bazı köy yollarının çizilmediği,

Yanıt:Bahsedilen Köy yolunun neresi olduğu tespit edilememiştir.

*Eleştiri: Plana göre herhalde bazı ilçeler belediyelikten çıktığı, bazı ilçelerin mücavir alan sınırlarının gösterilmediği, Aksu, Gelendost, Uluborlu ve Yenişarbademli ilçelerinin belediye sınırlarının bu planda bulunmadığı,

Yanıt:İlimiz dâhilinde her belediyenin mücavir alan sınırları mevcut değildir. Söz konusu İmar Planı sınırları leke olarak Çevre Düzeni Planında işlidir. Bazıilçelerde belediye sınırı aynı zamanda imar planı sınırı ile örtüşmektedir. Mücavir alanların ve belediye sınırlarının tespiti ve kararı Çevre Düzeni Planıile değil mevcut olan sınırlar altlık olarak Çevre Düzeni Planına işlenmektedir. Ayrıca bu sınırların işlenmesinin Planlama açısından Isparta’ya ne kazandıracağı anlaşılamamıştır.

Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Polat ve ya diğer öğretim elemanları tarafından askı süreci içerisinde Akdeniz Gazetesi'nde bahsedilen eleştirilerle ilgili olarak öneri, itiraz, değerlendirmeye ve katkıya yönelik Müdürlüğümüze herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Basında bahsedilen konular alt ölçekli plan ve plan kararları ile belirlenebilecek türden hususlardır.

2014 ve 2015 tarihinde ÇDP Plan askı süreci dönemlerinde konu ile ilgili bir tane dahi itiraz dilekçesi olmayan sayın öğretim görevlisinin basında bu şekilde gündeme gelmesinin provokasyona yönelik bir eylem olduğu aşikârdır. 15.04.2014 tarihinde onaylanmış olan Çevre Düzeni Planı Askı süreci sonunda Müdürlüğümüz toplantı salonunda ÇDP’ye yapılan itiraz ve önerilerin değerlendirildiği ve Bakanlığımızın değerlendirilmesine sunulduğu çalışma toplantısına, Üniversiteden veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden üniversite adına ÇDP’ye katkı adına katılımda bulunulmamıştır. Çevre Düzeni Planı her kesimin tüm kamu kurum ve kuruluşların itiraz ve önerilerine açık olacak şekilde ilan edilmiştir. İtiraz ve önerilerin değerlendirilmesi ve nihai sonucu Bakanlığımızın takdirindedir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Otelimizin açılması bize sevinç veriyor21 Haziran 2018 Perşembe 10:14
 • Isparta'da bir ilk! Bitcoin ile ödeme dönemi20 Haziran 2018 Çarşamba 10:51
 • SDÜ’den Ceyhan’a yabancı akademisyen yanıtı20 Haziran 2018 Çarşamba 10:08
 • Demirel'i anma konseri18 Haziran 2018 Pazartesi 16:37
 • Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı18 Haziran 2018 Pazartesi 16:33
 • Gülkent Otobüsçüler ve Servisçiler Kooperatifi’nden Ramazan Bayramı Mesajı14 Haziran 2018 Perşembe 12:11
 • Ali Göçer atandı14 Haziran 2018 Perşembe 03:59
 • BAYRAMDA 2 GÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ13 Haziran 2018 Çarşamba 15:26
 • “Hani Meslek Lisesi, memleket meselesi idi?”13 Haziran 2018 Çarşamba 10:11
 • TYP kapsamında 195 kişi alınacak12 Haziran 2018 Salı 15:45
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim