17 Mart 2018
 • BIST 117.216
 • Altın 165,687
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • Isparta 19 °C
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 16 °C
 • İzmir 19 °C

Emniyet personeline hizmet odaklı prensip kitapçığı

Emniyet personeline hizmet odaklı prensip kitapçığı
Bizzat İl Emniyet Müdürü Halil Altan tarafından hazırlanan personelin uyması gereken ‘Prensip Emirleri Kitapçığı’ ile polis ile vatandaşların arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü polis ile vatandaş arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi amacıyla içerisinde emniyet personelinin uyması gereken kuralların bulunduğu "Prensip Emirleri Kitapçığı" hazırlandı. sparta Emniyet Müdürlüğü personeline dağıtılan kitapçıkta tüm birimlerin alacağı kararlar ve yapacakları çalışmalarda vatandaşı hizmetin odağı olarak kabul edeceği yer aldı.

Bizzat İl Emniyet Müdürü Halil Altan tarafından hazırlanan kitapçıkta genel çalışma prensipleri şu maddeler altında toplandı:

BASİT BİR DİŞLİ OLMA GÖRÜNTÜSÜNDEN KURTARMALIDIRLAR

“Başta Birim Amirleri olmak üzere tüm personel, kendilerini belli saatlerde belli yerlerde bulunma ve belli klasik işlevlerini yerine getirme durumunda gören basit bir dişli olma görüntüsünden kurtarmalıdırlar. Görevlilerimiz, yetkisini ve faydalı bilgisini her daim vatandaşlarımızın hizmetine açık tutacaklardır.

ALAKA BEKLEMEK VATANDAŞLARIMIZIN EN TABİİ HAKKIDIR

Vatandaşın can ve mal güvenliğini, huzur ve sükununu kanun ve nizam hakimiyetini sağlamak ve devam ettirmekle görevli Teşkilatımızdan güler yüz, yakın ilgi ve alaka beklemek vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır.

KEYFİLİK GİBİ DAVRANIŞLARDAN KAÇINILACAKTIR

Vatandaşı teşkilatımızdan soğutan asık surat, kaba, hırçın ve keyfilik gibi davranışlardan kaçınılacaktır.

BU SÖZLER VATANDAŞA GÜVEN VERECEK

Günümüzde Polis-Halk İlişkileri son derece önem kazanmıştır. Vatandaşının desteğini almayan bir teşkilatın başarılı olması düşünülemez. Vatandaşlarımızla olan her türlü münasebetlerde, (Polis Merkezlerinde, Trafik Kontrollerinde, Genel aramalarda, vs,) vatandaşlarımıza daima güler yüzlü ve kibar davranışlarda bulunmak en önemli vasıflarımızdan olmalıdır. “Beyefendi”, “Hanımefendi”, “Günaydın”, “İyi Günler”, “Lütfen”, “Rica ederim.” gibi sözcüklerin kullanılması vatandaşa güven verecek, bizlerle olan ilişkileri en üst seviyeye getirecektir.

EKSİKSİZ BİLGİLENDİRME YAPILMALI

Rütbeli personelimiz kendi birimlerinde veya ek görevlerde birlikte görev yaptığı personele mutlak surette yapılacak görev ile ilgili bilgi vermeli, personelden tam olarak ne beklendiği konusunda eksiksiz olarak bilgilendirme yapılarak takibi buna göre sağlanmalıdır.

TEK SORUMLU KENDİSİNİ GÖRMELİ

Her görevlimiz, kendi birimindeki hizmetlerin isabetle yürütülmesinde tek sorumlu olarak kendisini görmelidir.

ÇAĞIN BİR ADIM ÖTESİNDE OLACAK BİLGİYE SAHİP OLMALILAR

Çağımızın bilgi çağı olmasından hareketle görevlilerin toplumları bilgi çağına hazırlama sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden tüm çalışanların çağın bir adım önünde olmasını gerektirecek bilgi ve yetenek sahibi olmaları esastır. Bilgilerin tasnif ve kategorize edilerek kullanılması sağlanmalıdır.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Tüm birimler, alacakları kararlar ve yapacakları çalışmalarda “vatandaşı hizmetin odağı” olarak kabul edeceklerdir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile milletine saygılı, onu anlayan, onun yediğinden yiyen, oturduğu yerde oturan, onun bir parçası olan idare anlayışı içerisinde etnik kökeninden, kimliğinden, inancından, doğduğu yerden, ailesinden, eğitiminden dolayı ayrımcılık yapmayan bir yönetimle, tarihine, geleneklerine, inancına, millete ait değerlere sahip çıkan vatandaş odaklı kamu anlayışı içerisinde olunacaktır.

HİZMETİ YENİ BİR FORMATLA VATANDAŞA SUNACAKLAR

Bu bakış açısının doğal sonucu olarak, başta yöneticiler olmak üzere mesleki hiyerarşi içerisinde yer alan bütün görevlilerimiz, hizmet için vatandaşı beklemek yerine, hizmeti yeni bir formatla vatandaşın en uygun biçimde istifadesine sunmaya çalışacaklardır.

VATANDAŞIN DA ZAMANLA YARIŞTIĞI GÖZ ÖNÜNE ALINACAKTIR

Her işte olduğu gibi, zaman kullanımı açısından da vatandaş odaklılık esas alınacaktır. Doğrudan vatandaşa hizmet veren bütün birimlerde, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşın da zamanla yarıştığı göz önüne alınacaktır. Bu nedenle, tüm merkez ve ilçe birimlerimizde; vatandaşların işleri süratli, gereksiz masraftan kaçınarak ve bezginliğe meydan vermeden yapılacak, yapılamıyorsa tarafıma bilgi verilecek, hiçbir vatandaş, makamıma gelmek durumunda bırakılmayacaktır.

SORUN ÜRETEN YÖNETİM TİPİNDEN UZAK DURULACAKTIR

Kamuoyunun statükoculuk diye vasıflandırdığı, çözüm üretmekten ziyade sorun üreten yönetim tipinden uzak durulacaktır. “Değişime ve dönüşüme açık, insiyatif kullanan, çare üreten” model benimsenecektir. Bunun için bürokratik bahanelere sığınma alışkanlığı her kademedeki personel tarafından kesinlikle terk edilecektir. İşin niçin yapılamadığına, bilindiği ve daima söylenildiği şekliyle “ kadro yetersizliği”, “mali kaynak azlığı” gibi bahanelerin arkasına sığınılarak cevap verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu bakımdan, sorunların teşhisi ve çözüm için mevcut şartlar dahilinde nelerin yapılabileceği/yapılabildiği üzerinde durulacaktır. Bu anlamda gerekli duyarlılık maksimum düzeyde sağlanacaktır.

İDAREYE KARŞI GÜVEN VE SAYGINLIK DUYGULARINI GÜÇLENDİRİP GELİŞTİRECEKTİR

Devlete saygı ve güven kavramının sarsılmamasına ve zedelenmemesine özen gösterilecektir. Vatandaşların kamu hizmetlerinin yürütülmesinden şikâyetçi olmaları sadece kurallara uyulmamasından değil, daha büyük oranda görevlilerin tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla tüm birim amirleri kuruluşlarındaki görevlilerin vatandaşlarımıza karşı davranışlarını özenle izleyecekler ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu anlayışı halkımıza kolaylık sağlayarak idareye karşı güven ve saygınlık duygularını güçlendirip geliştirecektir.

EMİR TEKRARINA SEBEBİYET VERMEYECEKLERDİR

Devlet Memurları Kanunu’nun Devlet Memurlarının Görev ve Sorumluluklarını düzenleyen 11. maddesinde “Devlet Memurları Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar” hükmü yer almaktadır. Birim amirleri kendi görev alanlarına giren hususlarda verdiğim emirleri tam ve zamanında yerine getirecekler ve emir tekrarına sebebiyet vermeyeceklerdir.

HER TÜRLÜ KAMUSAL TOPLANTIYA KATILIMI TEŞVİK EDİLECEKTİR

Sorumluluk sahibi olmak, davranışlarımızda tutarlılık göstermek, astların hak ve hukukunu gözetmek, personelin ve halkın bize ve şahsımızda kurumumuza güvenini artıracaktır. Kararların alınması ve uygulanması sırasında “katılımcılık” esas alınacak, şeffaf, sorumluluk bilinci ve öngörülebilirlik anlayışı ile başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaşların katılımı için olabildiğince ortam hazırlanacaktır. Bunu sağlamak üzere, yapılan taslak çalışmalardan konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının haberdar olması sağlanacaktır. Halkın, aksine bir tespit yapılmayan her türlü kamusal toplantıya katılımı teşvik edilecektir.

ADALET VE VİCDAN DUYGUSU ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLECEK

Devletimizin ve milletimizin temel değerlerine bağlı, “hukukun üstünlüğü” ilkesini tam olarak benimseyerek hukuk kurallarının tarafsız, tavizsiz olarak, hakkaniyet doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır. Birimlerimizin hizmetlerinde “adalet” ve “vicdan” duygusu çerçevesinde hareket edilerek personellerimiz ve vatandaşlarımızın maddi-manevi olarak memnuniyetleri sağlanacaktır.

YAKIŞMAYAN TUTUMLARDAN TİTİZLİKLE KAÇINACAKLARDIR

Tüm personel, mesai içinde olduğu gibi mesai dışında da devlet memuru vakarına yaraşır şekilde sevgi ve saygıya dayanan ast-üst ilişkilerine dikkat edeceklerdir. Özel hayatlarında memuriyet haysiyet ve vakarına yakışmayan tutumlardan titizlikle kaçınacaklardır.

BU DURUMDA OLANLAR NÖBET GÖREVİNDEN VE GECE VARDİYASINDAN MUAF TUTULACAKTIR

Personelimizin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydı ile bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

EKİP ÇALIŞMASINA ÖNEM VERİLECEKTİR

Hiyerarşik yapı içerisinde ast-üst ayrımı gözetmeksizin çözüm getiren, birimler arası koordinasyonun sağlandığı personel çabalarını birleştirmek, zaman açısından uyumlu kılmak ve amaca ulaşmak için eş güdüm sağlanacaktır. Kurumsal olarak çalışmalarda ekip çalışmasına önem verilecektir

DERHAL SONUÇ ALINMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLECEKTİR

Özellikle birden fazla birimin takip etmesi gereken soruşturmalar için dosyanın teslim edildiği birim, sonraki işlem basamaklarında işi memurları vasıtasıyla yürütecek, vatandaşların kamu kurumları arasında koşuşturmasına neden olunmayacaktır. İşlemlerin niteliğine göre cevap verme süresi değişmekle birlikte, olabildiğince “derhal” sonuç alınması için çaba sarf edilecektir.

EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMESİNDEN TÜM GÖREVLİLER SORUMLU

Bu prensip emirde belirtilmeyen ancak, ilgili birimlerin yasal mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü oldukları hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesinden tüm görevlilerimiz ayrıca sorumludur.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Yerinde ve uygulamalı mesleki eğitimin başarısı15 Mart 2018 Perşembe 12:30
 • Yeni Huzurevi binası yapımına start verildi15 Mart 2018 Perşembe 10:15
 • Isparta'da Çiftlik Bank mağdurları noterler ile icra dairelerine koştu15 Mart 2018 Perşembe 10:03
 • VALİ GÜNAYDIN “ÇEVRE POLİSLERİ” İLE BULUŞTU14 Mart 2018 Çarşamba 17:30
 • 3 ayda bitirilecek14 Mart 2018 Çarşamba 17:06
 • Köy yollarının sıcak asfaltına 7 milyon TL ek ödenek14 Mart 2018 Çarşamba 11:20
 • Iyaşpark’ta yerel gazete köşesi14 Mart 2018 Çarşamba 10:30
 • IYAŞ 20 yaşında14 Mart 2018 Çarşamba 09:59
 • Şehidimize son görev13 Mart 2018 Salı 14:26
 • İstiklal Marşımız 97 yaşında13 Mart 2018 Salı 08:55
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim