24 Nisan 2018
  • BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Isparta 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C

ITSO Ekonomi Kampüsü İhaleye Çıkıyor

ITSO Ekonomi Kampüsü İhaleye Çıkıyor
ITSO Ekonomi Kampüsü İhaleye Çıkıyor...

Isparta'ya kazandırılacak olan ITSO Ekonomi Kampüsü'nün saha içi alt yapılar, enerji ve su temini, her türlü enerji, atık su, içme suyu şebeke bağlantıları dahil, tüm inşaat - elektrik - mekanik imalatların yapılması ve iskan ruhsatının alınmasına engel olmadan hazır hale getirilerek anahtar teslim götürü bedel içerisinde koordineli biçimde yapımı için 18 Ocak tarihinde ihaleye çıkılıyor.

İhalenin teknik ayrıntıları şöyle;


İLAN

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ KAMPÜSÜ İNŞAATI İŞİ yapımı ön yeterlikli açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin :
a)Adresi : Mimar Sinan Caddesi No:29 32100 Merkez / ISPARTA
b)Telefon ve faks numarası : 0246 232 94 96 – 0246 218 10 16
c)Elektronik posta adresi : itso@itso.org
ç)İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.itso.org
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı : Isparta İli, Merkez ilçesinde 5904 m²’lik arsa içerisinde yapılacak olan onaylı ve ruhsatlı projesinde belirtilen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası için, saha içi alt yapılar, enerji ve su temini, her türlü enerji, atık su, içme suyu şebeke bağlantıları dahil, tüm inşaat - elektrik - mekanik imalatların yapılması ve iskan ruhsatının alınmasına engel olmadan hazır hale getirilerek anahtar teslim götürü bedel içerisinde koordineli biçimde yapımı işidir.
(541 KALEM İNŞAAT – ELEKTRİK - MEKANİK) YAPILMASI
b)Yapılacağı yer : İSTANBUL YOLU 3052 ADA 12 PARSELI
c)İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 420 ( Dört Yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI TOPLANTI SALONU
b)Tarih ve saati : 18/01/2016 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
Kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası
veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ,tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunun gösterir belge ,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu (İç zarf içinde)
4.1.4.Şekli ve içeriği idari şart namede belirlenen geçici teminat ve ödeme planı (İç zarf içinde)
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıl kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya belirtilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturaları,
İsteklinin 1.fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Belgeleri sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarları için ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde, iş hacmine ilişkin kriterlerin her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedeli %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 11.06.2011 Tarihli Ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Olan Tebliğde Yer Alan (B/III grubu bina işleri Benzer İşler Kabul Edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :
İŞ DENEYİM BELGESİ YERİNE DİPLOMALARINI SUNMAK SURETİYLE İHALEYE GİRECEK OLAN MÜHENDİSLERİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİMİMAR DİPLOMALARI İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞLERE DENK SAYILACAKTIR.(YAPIM İŞLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 487MADDESİNE GÖRE)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif mesleki ve mali yeterlilik ile birlikte teklif bedeli miktarı esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması zorunludur:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2.500 TRY(Türk Lirası)karşılığı ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 2.510 TRY (Türk Lirası),Yurt dışı için 2.520 TRY (Türk Lirası) doküman bedeli Finansbank Isparta Şubesi TR38 0011 1000 0000 0013 9055 50 Nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvuruları yukarda yer alan fax numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinde en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, PROJESİ VE ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL şeklinde verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Ancak projesinde olup teklife dahil edilmeyecek imalatlar şartnamelerde belirlenmiştir. Bu imalat kalemleri teklife dahil edilmeyecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedeli %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
13.Diğer Hususlar:
İdare hiçbir ihale kanununa tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamakta istediği şekilde ihaleyi sonuçlandırmakta tam yetkili ve serbesttir. Bundan dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez. Keyfiyetle ilan olunur.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim