22 Nisan 2018
 • BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • Isparta 15 °C
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 16 °C
 • İzmir 20 °C

Süper yetkili Rektör

Süper yetkili Rektör
SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği değiştirildi: POMZA AUM’de yönetici görevlendirmesini direkt Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu yapacak. Ayrıca Kurum direkt Rektör’e bağlandı.

SDÜ Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği değiştirildi: POMZA AUM’de yönetici görevlendirmesini direkt Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu yapacak. Ayrıca Kurum direkt Rektör’e bağlandı.

 

LİDERLİK AUM’YE

TİCARET HAKKI

Ayrıca SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’ne; kurumun ‘eğitim- danışmanlık ve sertifika programları yapma yetkisi verildi. Yine Liderlik AUM’ne kariyer, uzmanlık eğitimi ve araştırma faaliyetleri hakkı tanındı. SDÜ Önlisans, Lisans ve Eğitim- Öğretim Sınav Yönetmeliği de değişti.

 

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği değiştirildi. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Pomza AUM Müdür ataması direkt Rektör Prof. Dr. Hasan İbicioğlu’na bağlandı.

İşte madde madde değişiklikler:

MADDE 1 – 18/ 3/ 2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4 – Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdürün görev süresi bittiğinde yardımcısının da görevi biter. Müdür görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet eder. Vekâlet altı ayı geçerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

LİDERLİK AUM’YE

TİCARET HAKKI

Ayrıca SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’ne; kurumun ‘eğitim- danışmanlık ve sertifika programları yapma yetkisi verildi. Yine Liderlik AUM’ne kariyer, uzmanlık eğitimi ve araştırma faaliyetleri hakkı tanındı. SDÜ Önlisans, Lisans ve Eğitim- Öğretim Sınav Yönetmeliği de değişti.

SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği’ne 2 madde de eklendi. Ticaret yapma hakkı tanıyan maddelere yakın plan yapıyoruz:

“g) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapmak,”

“ğ) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek.”

EN GENİŞ ÇAPLI

DEĞİŞİKLİK

Madde eklenmesinin yanı sıra en geniş çaplı değişiklik Liderlik AUM’nde yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan metin aynen şöyle:

MADDE 1 – 11/9/2006 tarihli ve 26286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası ilişkiler açısından ve Türk toplumu ve Türk Dünyasının geleceğini şekillendirecek genç liderlerin yetiştirilmesi, kariyer ve eğitim planlaması ve toplum vizyonunun gençliğe aktarılabilmesi için bilimsel ölçütler çerçevesinde eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, gelişmekte olan ve aynı zamanda uluslararası organizasyonlarda görev ve sorumlulukları artan Türkiye için her türlü insan kaynaklarının ve özellikle beyin gücünün iyi değerlendirilmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının liderlik kapasitelerinin ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak ve Türkiye’nin yönetsel, sosyo-ekonomik açılardan gelişimine, yaratıcı, üretken, vizyon sahibi liderlik vasıflarına sahip birey, kurum ve toplumlara ulaşmaya katkı sağlamaktır.”

“ç) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla kişilere ihtiyaç duyulan alanlarda, liderlik, kariyer, yöneticilik, liderlik ve kariyer eğitimleri, yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve benzeri konularda araştırma, inceleme ve projeler yapar veya yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve destekler,”

“d) Kişilerin kişisel, okul ve iş yaşamlarında liderlik niteliklerini geliştirmelerine, kariyer gelişimlerine katkı yapacak faaliyetlerde bulunur,”

“e) Liderlik, yöneticilik ve yönetim süreçleri, kariyer gelişimi ve eğitimi konularında dersler önerilmesine, projeler üretilmesine, seminerler-konferanslar-kongreler-sempozyumlar ve benzerlerinin düzenlenmesine, öğrencilerin lisans ve lisansüstü tezler hazırlamasına ve yayınlar yapılmasına katkı sağlar,”

“f) Üniversitenin halka, çalışma yaşamına, sanayi ve ticaret sektörlerine ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına; ihtiyaç duyacağı lider, yönetici, uzman ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalar yapar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“a) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli liderlerin yetiştirilebilmesi ve yönetsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve diğer kişilerin liderlik vasıflarının artırılması, kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,”

“d) Liderlik, kariyer planlaması ve yönetim süreçleri ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, işbirliği yapmak, danışmanlık ve veri sağlamak,”

“e) Liderlik, kariyer ve eğitim konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler,sempozyumlar, sertifika programları, araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu gibi çalışmalara katılmak,”

“g) İş dünyası, öğrenci ve eğitimcilerin liderlik, kariyer ve kişisel gelişim alanında ihtiyaç duyduğu konularda eğitim, danışmanlık ve sertifika programları yapmak,”

“ğ) Liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetlerini yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü; liderlik, yöneticilik, yönetim süreçleri, kariyer ve uzmanlık eğitimi ve araştırmaları ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversite birimlerinden ve Yönetim Kurulu üyesinden teşekkül eden koordinasyon grupları oluşturur. Koordinasyon grupları; Merkez Müdürü ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Merkez Müdürüne önerilerde bulunur.”

SİSTEM DEĞİŞİMİ

Resmî Gazete’de yayımlanan bir başka değişiklik de ‘Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde oldu. İşte detayları:

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel ÜniversitesiÖnlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendi ve dokuzuncu fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen DD ve üstü harf notu alan öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrencinin başarısız olduğu dersin (FF, FD) bütünleme sınavına girmemesi durumunda bir önceki harf notu geçerli olur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • SDÜ’de bu bölüme ilk 3’te yerleşenlere 625 TL karşılıksız burs19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:14
 • 3 bin 300 öğrenci okulla tanışacak06 Temmuz 2017 Perşembe 10:37
 • Gelecek burada17 Haziran 2017 Cumartesi 14:13
 • BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ05 Haziran 2017 Pazartesi 09:36
 • Milli Eğitim harekete geçti03 Haziran 2017 Cumartesi 10:37
 • Milli Eğitim sosyal medya için harekete geçiyor23 Mayıs 2017 Salı 10:37
 • Isparta’da zorunlu eğitim 13 yıla çıktı22 Mayıs 2017 Pazartesi 18:43
 • Adım adım dünyanı geliştir17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:33
 • 14 bin öğrenci mezun oldu15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:38
 • Isparta eğitiminde STEM modeline geçilecek24 Nisan 2017 Pazartesi 08:35
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim